Корект Брокер - лицензиран застахователен брокер. Разрешително 54-3Б/15.06.2005 г. Телефон/факс: 052 610 014, 052 610 015, 052 627 007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Услуги

 

Всички видове застраховки

Съдействие при оглед

Съдействие при завеждане на щета

Консултации

Уведомление за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото Корект Брокер ЕООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застра­хователен договор.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

Име, презиме и фамилия;ЕГН;Контакти: електронна поща, адрес и телефон;Адрес: постоянен или настоящ; Банкова информация: номер на банкова сметка;Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професи­онален опит, собственост и други;Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние, предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застра­ховка и предявяването на щета.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на застрахователен договор, по който Вие сте страна. Корект Брокер ЕООД може да обработва Ва­шите здравни данни за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:

изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;плащането на застрахователната премия; съдействие при обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застраховател­но обезщетение при ликвидация на щета;предотвратяване на застрахователни измами; оценка на риска;изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Профилиране

Моля имайте предвид, че при изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Корект Брокер ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Корект Брокер ЕООД да разкрие Ваши лични данни на застрахователни и презастрахователни компании, с които има сключени договори, банки и държавни институции.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

1. да получите достъп до Вашите личните данни и копие от тях;

2. при непълнота или неточност на данните да бъдат коригирани;

3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това

4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

5. в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгла­сие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намери­те в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Корект Брокер ЕООД на нашия уебсайт (www.korektbroker.com).

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответ­ните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

*  По електронен път на следния имейл адрес korekt_ins@pro-lan.net

*  На място в офис на Корект Брокер ЕООД, тел. 052/610015

* По пощата на адреса на Офис Корект Брокер ЕООД: гр.Варна, бул. Сливница 88

 

 

Последнo от:

Партньори

 

Застрахователни компании: 

 


 
 

 Сервизи: